• Tạo thành cột ánh sáng cao :
  • Chiều cao : 9m
  • Khoảng cách an toàn : 1m
  • Khả năng điều khiển: Tại bàn ĐK
  • Xuất xứ: Việt Giang
  • Mô tả thiết bị: Ống 12cm – đường kính 3cm
  • Đơn vị tính: Ống