• Chiều cao: 30-40m
  • Thực hiện bắn lên theo tiết tấu âm nhạc
  • Xuất xứ: BQP
  • Đơn vị tính: Giàn