• Tạo hiệu ứng nở chùm hoa, trên nền trời 30-40 m
  • Đơn vị tính: Ống